Uvjeti poslovanja

ZADAR COLOR d.o.o.

Opći uvjeti poslovanja za smještaj plovila u Marini Zadar Color d.o.o.

 

Članak 1.

Sastavni dio Ugovora o smještaju i čuvanju:

Ugovorne strane su suglasne, da sastavni dio Ugovora o smještaju i čuvanju plovila čine:

- Opći uvjeti poslovanja za smještaj plovila u Marini Zadar Color d.o.o.
- Cjenik Marine Zadar Color d.o.o.
Korisnik potpisom na Ugovoru potvrđuje da u cjelosti prihvaća sadržaj dokumentacije opisane u ovom članku.

Članak 2.

Trajanje Ugovora:

    Utvrđuje se da obračunsko razdoblje za korištenje veza započinje 01.travnja tekuće godine te završava 31.ožujka sljedeće kalendarske godine.
   Ukoliko se Ugovor o korištenju veza zaključuje usred obračunskog razdoblja, za plovila koja su prvi put na smještaju u Marini, trajanje Ugovora utvrđuje se od dana zaključenja Ugovora pa do isteka perioda od godine dana. U slučaju daljnje automatske prolongacije  Ugovora za sljedeće obračunsko razdoblje uzimati će se kako je navedeno u prvom stavku ovog članka.
   Strane su suglasne da se Ugovor automatski prolongira za sljedeće obračunsko razdoblje, ukoliko niti jedna od ugovornih strana, najkasnije 30 dana prije isteka obračunskog razdoblja ne primi od druge strane obavijest o raskidu Ugovora u pismenoj formi. Ako Korisnik zakasni dostaviti obavijest o raskidu Ugovora u odnosu na prethodno navedene rokove, Marina može prihvatiti raskid ali uz plaćanje ugovorne kazne u iznosu od EUR 1.000,00. Vrijeme provedeno u Marini od 01.travnja pa nadalje obračunati će se po cijeni dnevnog veza sukladno važećem cjeniku Marine.
    Marina će prije konca obračunskog razdoblja poslati Korisniku naknadu za korištenje veza za sljedeće obračunsko razdoblje.

Članak 3.

Naknada za korištenje veza i način plaćanja

Korisnik se obvezuje naknadu za korištenje veza s uključenim PDV-om sukladno cjeniku koji vrijedi za razdoblje u kojem se usluga koristi, u cijelosti uplatiti unaprijed.
Prilikom automatske prolongacije Ugovora, Korisnik se obvezuje naknadu platiti najkasnije do početka novog obračunskog razdoblja.
Izbivanje plovila iz Marine se ne odbija od cijene veza.
Odredbe navedene u stavku 1. i 2. ovog članka bitan su element ovog Ugovora i ukoliko Korisnik iste ne ispoštuje, odnosno naknadu ne plati unaprijed, bilo da se Ugovor tek zaključuje ili se automatski prolongira, Ugovor se smatra raskinut po samom Zakonu, te će se vrijeme provedeno u Marini, nakon što je Ugovor raskinut obračunati prema važećem cjeniku po cijeni koja vrijedi za dnevni vez, a koja u momentu zaključenja Ugovora iznosi EUR 25,00 dnevno (uključujući PDV).
Za sve ostale usluge Marina će po izvršenju ispostaviti račun, kojeg je Korisnik obvezan platiti.
Za sva kašnjenja u plaćanju Marina će obračunavati zakonsku zateznu kamatu.

Članak 4.

Premještanje plovila

Marina svojim planom vezova određuje vez za plovilo, te ga iz opravdanih i sigurnosnih razloga može premjestiti bez odobrenja Korisnika.

Članak 5.

Odgovornost za štetu

a)    Odgovornost Marine:
1.Marina odgovara samo za štete koje prouzroče njezini djelatnici u obavljanju poslova.

2.Marina nije u obvezi nadoknaditi sljedeće štete:

* štete koje su nastale djelovanjem više sile
* štete koje su nastale djelovanjem olujnog nevremena
* štete koje su nastale uslijed rata, ratu sličnih događaja, obustave rada, građanskih nemira, vandalskih ispada i njemu sličnih događaja
* štete koje su nastale po osnovi požara
*štete nastale od glodavaca na plovilu u prostoru Marine
* štete nastale uslijed zamrzavanja
* štete na opremi ili nestanak opreme
* ispravnosti baterija na plovilu
* štete na plovilu proizašle kao posljedica zlonamjernog postupka ili nemarnosti korisnika, posade ili drugih osoba na plovilu
* štete proizašle zbog neodržavanja, zapuštenosti ili dotrajalosti plovila ili opreme
* štete kao posljedice skrivene mane na plovilu
* štete proizašle zbog nestručno izvedene ili dotrajale elektro, plinske ili vodovodne instalacije na plovilu
Odnosno Marina ne odgovara za štetu koja ovdje nije nabrojana, a može nastupiti, osim za štetu navedenu u ovom članku pod a) 1.

b)    Odgovornosti i obveze Korisnika:

Korisnik izjavljuje da će:

*  prilikom sklapanja Ugovora o korištenju veza predati kopiju certifikata plovila, kopiju osobne iskaznice ili drugog dokumenta, vinjetu, kopiju dokumenta o osiguranju plovila, te izričito oslobađa Marinu vršenja bilo kakve provjere sadržaja njegove police osiguranja.
* prijaviti svaku izmjenu opreme na Inventarnoj listi
* ključeve plovila redovito predavati u ured Marine.
* pridržavati se važećih propisa u pogledu boravka i plovidbe u granicama obalnog mora Republike Hrvatske
* za obavljanje traženih radova na plovilu dati na uvid tehničku dokumentaciju iz koje se može točno uočiti način rješavanja tehničkog zadatka
* posebno kod dizanja plovila upozoriti na opremu na podvodnom dijelu plovila i dati točne podatke o položaju iste
* obeštetiti Marinu, odnosno treću stranu, za svaku štetu koju on ili njegovo plovilo, vozila, posada i gosti nanesu bilo kojem objektu ili opremi u vlasništvu Marine, ili treće strane, a koja se nalazi unutar područja Marine.
* da je za čitavo vrijeme trajanja Ugovora, za sve štete, uključujući provale u plovilo kao i za štete nastale otuđivanjem i oštećenjem plovila, opreme, uređaja,pribora i slično, odgovarajuće osiguran policom osiguranja, te izričito oslobađa Marinu vršenja bilo kakve provjere sadržaja njegove police osiguranja.

Članak 6.

Otkazivanje Ugovora

Korisnik može Ugovor otkazati u pismenom obliku u bilo koje vrijeme njegova trajanja.
Marina može Ugovor prijevremeno otkazati, ukoliko se Korisnik :
 
 - ne pridržava bilo koje odredbe Ugovora kao i Općih uvjeta poslovanja poduzeća
-  ne pridržava obveza plaćanja
Marina nije obvezna izvršiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju otkaza Ugovora, bez obzira tko je Ugovor otkazao.

Članak 7.

Ostali odredbe

1.    Smatra se da je pružena usluga korištenja veza ako se plovilo nalazi u prostoru Marine, obostrano je potpisan Ugovor o korištenju veza, predani ključevi plovila, kao i sva potrebna dokumentacija koja omogućava smještaj plovila
2.    Preuzimanjem brodske dokumentacije koja omogućava isplovljavanje od strane Korisnika veza ili njegovoh opunomoćenika smatra se da je plovilo preuzeto te se Marina oslobađa svake odgovornosti.
3.    Utvrđuje se termin „ukupna duljina“plovila, koji predstavlja osnovicu za obračun naknade, ne odnosi na duljinu preko svega deklariranu u dokumentima plovila, već znači duljinu plovila u koju su uključena sva oprema i sve dogradnje, kao što su sidra, pramčani produžetci, platforme za kupanje, nosači za pomoćna plovila i slično.
4.    Korištenje plovila ili radovi na plovilu od strane trećih osoba koje nisu ugovorna strana dopušteno je samo uz pismenu punomoć Korisnika i odgovarajuće nakade Marini
5.    Korisnik veza u Marini ne može trajno ili privremeno iznajmljivati vez trećim osobama
6.    Ako se utvrdi da je Korisnik za vrijeme trajanja Ugovora plovilo prodao, Marina zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora
7.    Korisnik je suglasan da Marina može, bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja u slučaju dospjelog dugovanja primjeniti pravo retencije, odnosno zadržavanja plovila.
8.    U slučaju kada Korisnik ne podmiri sve dospjele obveze, te pripadajuće zatezne kamate, Marina stječe založno pravo na plovilu.
9.    U slučaju kada Korisnik nije istovremeno i vlasnik plovila, dužan je dostaviti Marini punomoć vlasnika plovila iz koje je vidljivo da može koristiti navedeno plovilo.
10.    Korisnik se obvezuje prijaviti Marini svaku promjenu adrese stanovanja ili kontakt e-mail adrese.  Stoga se smatra da su pošiljke Marine poslane na zadnju poznatu adresu Korisnika stvarno i isporučene.

Članak 8.

Ostali uvjeti

1. Pravo prvenstva intervencije na plovilima koja se nalaze u moru imaju plovila koje Marina u cjelosti održava.
2. Eventualne reklamacije naručitelj radova je dužan pismeno prijaviti najkasnije 15 dana po primitku računa. Reklamacije van navedenog roka se ne prihvaćaju.
3. Korištenje veza je isključivo za plovilo za koje je usluga plaćena te odlaskom prije isteka Ugovora vlasnik ne zadržava pravo Ugovora na drugo plovilo, već se potpisuje novi Ugovor.

Članak 9.

Mjesna nadležnost suda

Utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru. U slučaju spora koristiti će se dokumenti na hrvatskom jeziku.

Članak 10.

Zaključne odredbe

1.    Potpisom Ugovora Korisnik potvrđuje primitak neslužbenog prijevoda Ugovora kao i neslužbeni prijevod ovih Općih uvjeta poslovanja.
2.    Ugovorne strane suglasno navode da Korisnik prihvaća mogućnost jednostrane izmjene Općih uvjeta poslovanja Marine, a koje izmjene će biti oglašene na oglasnoj ploči Marine i /ili web stranici poduzeća, te će predstavljati sastavni dio Ugovora, stoga ih se Korisnik obvezuje pridržavati.

logo w

Osnovna djelatnost tvrtke su smještaj, servis i održavanje plovila i motornih jahti, za koje se brine stručno i licencirano osoblje s dugogodišnjim iskustvom.

vremenska prognoza

gps koordinate

44° 8' 27.858'' N

15° 20' 13.091'' E

kontakt podaci

Tel: +385 23 276 246
GSM: +385 98 429 863

info@zadar-color.hr,
dry-marine@zadar-color.hr

Image